Jaarverslag 2010    

Het LindA Project (Licht in dynamisch Afrika) is een Christelijke non-profitstichting met als doel het verbeteren van de levensomstandigheden van de weeskinderen in Noord Oeganda, Afrika. Duizenden kinderen hebben daar hun ouders verloren door de rebellenoorlog, Aids en andere ziekten.

Het LindA Project werft fondsen voor LindA Foundation. Dat is de uitvoerende partij in Oeganda. LindA Foundation is werkzaam in het district Lira. Het team daar bestaat uit 9 mensen van de plaatselijke bevolking die een lokaal salaris ontvangen. De dagelijkse leiding is in handen van Jozina van Eerdenburg, oprichtster van onze stichting en voorzitster van het bestuur.

Onze projecten in 2010:

1.     S.O.S. scholingsprogramma

2.     Kindertehuis House of Grace

3.     Overige activiteiten

We proberen zoveel mogelijk weeskinderen te helpen door het bieden van (nood-) opvang, verzorging en onderwijs. Als het mogelijk is brengen we de weeskinderen onder bij familie, maar soms is dit geen optie. Er is in Noord Oeganda een groot gat in de oudergeneratie ontstaan. Als er nog (verre) familieledenzijn, dan krijgen die soms simpelweg teveel wezen onder hun hoede om voor te kunnen zorgen. Ze hebben zelf meestal ook al grote gezinnen. Dit heeft soms tot gevolg dat het kind in kwestie geen liefde krijgt, (ernstig) verwaarloosd wordt, te weinig eten krijgt, thuis hard moet werken en niet naar school kan.


1. S.O.S. scholingsprogramma

De letters S.O.S. staan voor Send an Orphan to School (stuur een weeskind naar school). Dit programma loopt sinds 2002 en zorgt ervoor dat een grote groep wezen en andere kwetsbare kinderen onderwijs krijgt, van de basisschool tot een beroepsopleiding.

Het programma houdt niet op bij het betalen van lesgeld. De kinderen worden begeleid en voorzien van school- en persoonlijke benodigdheden en medische zorg. Ze wonen vaak bij (verre) arme familieleden die niet de middelen hebben om hierin te voorzien. Als de kinderen helemaal nergens terecht kunnen, dan worden ze in ons kindertehuis opgenomen.

 In 2010 waren de aantallen als volgt:  

Totaal aantal kinderen S.O.S. scholingsprogramma

78

- waarvan naar de basisschool

31

- waarvan naar de middelbare school of beroepsonderwijs

45

- waarvan woonachtig in het kindertehuis House of Grace

43

- waarvan gehandicapt

6

- waarvan individueel gesponsord 

44

 

In 2010 waren er weer verschillende uitdagingen:

Onze directeur Jozina van Eerdenburg was erg ziek, ze had darmkanker en verloor zo’n 25 kilo aan gewicht.  Na een langdurige behandeling gaat het nu goed met haar.

Vanwege haar afwezigheid hebben we een nieuwe structuur aangebracht in het kantoor. Patrick Opio is de Project Manager, Charles Ebonga helpt hem in het kantoor als sociaal werker. Hij studeert hiervoor aan de Lango University in de avonduren. Op de school helpt Isaac Obura als manusje van alles, terwijl hij in de weekenden Business Administratie studeert. Tonny Ayena is receptionist/secretaresse, terwijl hij wacht om in september naar de universiteit te gaan. Dit alles werkt wonderbaarlijk goed. Het zijn allemaal jongelui die in ons eigen programma zitten.

De prijzen voor goederen, benzine, eten en drinken, schoolgelden en schoolbenodigdheden blijven omhoog gaan. Dit houdt ons alert, om alles te kunnen blijven bekostigen.

Scholierendagen

We houden een paar keer per jaar een scholierendag voor alle kinderen uit ons S.O.S. scholingsprogramma. Dit is altijd een groot succes. We gebruiken deze dagen om in groepjes te discussiëren over relevante zaken, zoals HIV/AIDS, goede voeding, hygiene, enz, de schoolresultaten te bespreken, een lekkere en gezonde lunch met elkaar te hebben. We delen gebeurtenissen en problemen die we zijn tegengekomen. Ook delen we de school- en persoonlijke benodigdheden uit voor het volgende trimester.

LindA Primary School

In september 2009 openden we onze eigen basisschool genaamd LindA Primary in Gweng Abara. Vooralsnog in een tijdelijk onderkomen (een verbouwde Romney loods). We zijn nu bezig met het proces om de officiële vergunningen van de overheid te krijgen. Verder blijven we proberen om de fondsen te krijgen om een definitief en degelijk onderkomen voor de school te bouwen. Een eigen school hebben is niet alleen noodzakelijk om de kosten te drukken, het verzekert de kinderen ook van goede kwaliteit onderwijs en er is ontbijt en lunch beschikbaar. De school is er niet alleen voor onze eigen kinderen, maar is ook bedoeld voor de kinderen in de omgeving. Op dit moment krijgen 150 kinderen onderwijs op LindA Primary en zijn er 8 leraren.


2. Kindertehuis House of Grace

In ons kindertehuis genaamd House of Grace (Huis van Genade) worden kinderen die helemaal geen familie meer hebben en aan hun lot overgelaten zijn opgevangen en verzorgd. Er woonden gedurende 2010 in totaal 43 kinderen, waarvan sommigen alleen in hun schoolvakanties omdat ze op kostschool zitten.

De meeste kinderen hebben veel nare dingen meegemaakt. Soms hebben ze in vluchtelingenkampen gezeten en enkelen hebben zelfs hun familie door de rebellen vermoord zien worden. Anderen hebben op straat geleefd, zijn verwaarloosd of misbruikt. Sommigen zijn geinfecteerd met Aids of hun ouders zijn hieraan overleden.

Door liefdevolle opvang en begeleiding wordt geprobeerd deze trauma’s’ teoverwinnen. Onze sociale werkers en groepsbegeleiders komen zelf uit de omgeving en begrijpen goed wat de kinderen hebben meegemaakt. Een stabiele en veilige omgeving doet wonderen voor de kinderen, ze kunnen herstellen van hun trauma’s en weer kind zijn.

Het kindertehuis is te klein voor het aantal kinderen dat er woont en we willen graag nog meer kinderen in nood helpen. We hopen dan ook in de toekomst een groter tehuis te kunnen bouwen. We hebben daartoe in 2009 de actie gestart: ”Draag uw steentje bij”. De opbrengst was dusdanig dat we daardoor in 2010 enige gebouwen konden renoveren. Het vroegere kantoortje is omgebouwd tot slaaphuis voor de meisjes en de groepsleidster en is “Wim’s huis” gedoopt.Ze hebben ook een eigen toilet/bad gebouw. De vroegere bakkerij is in tweeën gedeeld. Het voorste gedeelte is nu ons kantoor. Het achterste gedeelte is een fraaie eetzaal/activiteitenhal geworden. Hier kunnen de kinderen nu spelen en leven. Er is een tv, een stereotoren, boekenkast en een speelgoedkast. De bakkerij is er nog wel, maar verborgen achter een houten wand. Voor het kantoor is nu een parkeerplaats voor auto’s en een voetbalveld voor de kinderen. Al met al een hele verbetering.


3. Overige activiteiten

We houden ons ook bezig met het geven van voorlichting en testen m.b.t. HIV/AIDS, hygiëne en het belang van veilig en schoon drinkwater.

Dit jaar slaagde een jonge vrouw uit ons programma als vroedvrouw (ze was sinds de eerste klas van de middelbare school bij ons). Ze werkt nu in het Johannes Paulus II ziekenhuis in Atapala. Ze wil graag in de toekomst haar eigen kliniek voor aanstaande moeders openen op ons terrein. En gezien er grote nood is, gaan we hiervoor fondsen werven.

In 2010 bestond Het LindA Project 10 jaar. Een lustrum! We dachten dat het leuk zou zijn om als gedenkteken iedere sponsor een Cd aan te bieden met liedjes, gezongen door onze kinderen. In juli en augustus mochten we 3 vrijwilligsters verwelkomen en samen met Solomon Okello, een vroegere scholier van ons, hebben ze een heel aardige en leuke Cd geproduceerd met de kinderen: This is who we are! (Dit is wie we zijn). We hebben ook heel veel Cd’s kunnen verkopen. De opbrengst is gebruikt voor het betalen van de schoolgelden. 

Realisatie werkplan 2010 

Nr.     

Actiepunt

Realisatie

 01

Financieren S.O.S. scholingsprogramma

Ja, betaald € 22.117

02

Financieren kindertehuis House of Grace

Ja, betaald € 13.834

03

Financieren kantoor Lira

Ja, betaald € 2.018

04

Financieren overige kosten

Ja, betaald € 5.772

05

Runnen van Basisschool LindA Primary

Ja, € 3.761

06

Renovatie/uitbreiding kindertehuis

Ja, € 5.109

07

Opzetten medische hulppost in Gweng Abara

Nee, geen fondsen beschikbaar

08

Bouwen bij de basisschool

We hebben o.a. een kantoortje voor de directeur gebouwd, kosten € 929

09

Aankoop pick-up truck

Nee, geen fondsen beschikbaar

10

Bouw kerkje

Nee, geen fondsen beschikbaar

 2010: 1 euro = 2800 sh


Werkplan 2011

Nr.

Actiepunt

Begroot bedrag in euro’s

01

Het financieren van het S.O.S. scholingsprogramma: betaling van het schoolgeld voor ± 70 kinderen, plus alle persoonlijke- en schoolbenodigdheden, medische kosten, voedsel, etc.

24.000

02

Het financieren van kindertehuis House of Grace

19.933

03

Het financieren van het kantoor in Lira

3.392

04

Het financieren van diverse kosten

12.267

05

Fondsen werven voor nieuwbouw Basisschool in Gweng Abara, Lira District

100.000

06

Plannen voor de aankoop van nieuw land en een nieuw kindertehuis, daar Umeme, de electriciteits maatschappij, plannen heeft om hun palen te vernieuwen en verplaatsen, waardoor wij gedwongen worden om te verhuizen.

201.000

07

Het opzetten van een medische post in Gweng Abara, Lira district, voor de kinderen in onze programma’s en voor de plaatselijke bevolking.

 167.000

09

Fondsen werven voor de aanschaf van een pick-up truck

         30.000

10

Het bouwen van een kerkje ter vervanging van het tijdelijke bouwwerk van houten palen met riet waar nu onze kerkdiensten in gehouden worden

 58.000

11

Fondsen werven voor een schoolbus

50.000

12   

Fondsen werven voor vervanging van de auto (Carib)

7.000

 2011: 1 euro = 3000 sh


Tot slot

We willen, mede namens de kinderen, graag onze dank uitspreken aan alle mensen, instellingen, kerken en bedrijven die onze stichting een warm hart toedragen en ons werk steunen door middel van financiële giften of inzet van tijd en middelen.

Wilt u ons financieel jaarverslag ontvangen, neemt u dan even telefonisch of schriftelijk contact met ons op.